myeatrade

社区

在某个时间,全部平仓,如何设置?

yingzhy yingzhy 2013-01-19 00:56
在每个周末的时候,为了预防下周大的行情波动,需要在周末的时候全部平仓,请问如何设置?谢谢!


myeatrade myeatrade 2013-01-19 20:03
目前没有这个功能的设置,我们会计划增加进去
yingzhy yingzhy 2013-01-20 20:12
嗯,谢谢!
Page 1 of 1 1

请登录后发表回复,如果你还没有账户你可以 免费注册

回到 意见 & 反馈
menu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loader